DĖL DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Views: 533

[pdf-embedder url=”https://www.domustuta.lt/wp-content/uploads/2019/03/AR_2019-01-01.pdf”]Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 3-96, i. k. 112203NISAK000001-2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 2 d. Nr. 1-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 5 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701; 2008, Nr. 46-1731; 2009, Nr. 112-4775) 111.3 punktu:

  1. T v i r t i n u Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles (pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas

 

patvirtinta

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2

 

DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

  1. bendrosios nuostatos

 

 

 

Skambinti