Samsung sieninis bevėjis oro kondicionierius Elite – GEO 2,5/3,2 kW

,

Samsung sieninis bevėjis oro kondicionierius Elite – GEO 2,5/3,2 kW

1,450.00

Vidinio bloko modelis AR09TXCAAWKNEU
Išorinio bloko modelis AR09TXCAAWKXEU
Wi-Fi Yra
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5/3.6
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.8/3.2/7.1
Nominali šaldymo galia, kW 2.5
Nominali šildymo galia, kW 3.2
Minimali šaldymo galia, kW 0.9
Minimali šildymo galia, kW 0.8
Maksimali šaldymo galia, kW 3.6
Maksimali šildymo galia, kW 7.1
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.54/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/0.675/2.16
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.54
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 0.68
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.0/3.4/9.5
Nominali šaldymo darbinė srovė, A 2.9
Nominali šildymo darbinė srovė, A 3.4
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e 0.965/0.65
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 15g (>5m)
Šaldymo energijos klasė A+++
Šildymo energijos klasė A+++
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 4.63
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 4.74
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 8.8
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 5.1
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 10.1/8.6/7.1
Išorinio bloko oro srautas (šaldymas ), m3/min 45
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 38/-/16
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 45/45
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg 10.6
Išorinio bloko svoris, kg 32.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 9.52 (3/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A 16
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 309.9
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis KTN130D42URF
Kompresoriaus galia, kW 4.09
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 350

Views: 25

AR09TXCAAWKNEU-AR09TXCAAWKXEU

Jaus­­­­kite malo­­­­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­­­­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­­­­mas švel­niai, toly­giai ir tyliai paskirsto orą per tūks­ta­n­čius mikro ­angų, kurios yra pasi­­­­­ski­r­s­čiu­sios per visą kondi­cio­nie­riaus prie­kinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­­­­no­lo­gija taip pat toly­giau atvė­sina plate­s­nes ir dide­s­nes pata­l­pas. Su šia tech­­­no­lo­gija niekada nebe­­­jau­site nema­lo­nių ir šaltų oro gūsių.

Taupy­­­­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­­­­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suva­r­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­ne­­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­­­žve­l­g­da­­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­­ma­ti­š­kai persi­­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­­mas išlai­­­kyti opti­ma­lias kamba­­­rio sąly­gas.

Gere­s­nis miegas visą naktį („Good Sleep“ reži­­mas). „Good Sleep“ reži­­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nebe­­lieka jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­­giai ir nubusti pail­­sė­­jus.

Jude­sio jutik­lis. Vėsin­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio jutik­lis neap­tinka jokio jude­sio, jis auto­ma­tiš­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba prie­šin­gai – vėsa sektų Jus ten, kur eisite.

Grei­tas atša­l­dy­­­mas (,, Fast Cooling”). Šis reži­­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­­rio „Boost“ tech­­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paski­r­s­to­­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

„Tri-care“ filt­ras. Palai­ky­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluoks­niuose yra itin tankus filt­ras, suren­kan­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­kus. Be to, vienas iš filtrų padeng­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­kias dale­les ir padeda apsi­sau­goti nuo virusų, bakte­rijų ir aler­genų.

Auto­­ma­ti­nis išsi­­va­ly­­mas. Palai­­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­­sau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Mėgau­ki­tės tyle­s­niais ir rame­s­niais namais. Nesi­lei­s­­kite trik­domi – Jūsų namus galima atvė­sinti kur kas tyliau. Komp­re­so­rius suku­ria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įren­g­tas „Twin Tube“ slopi­n­tu­vas. Jis suma­žina įren­gi­niui veikiant dide­liu pajė­­gumu oro srovės sklei­džiamą triukšmą ir įren­gi­niui veikiant nedi­de­liu pajė­­gumu girdi­mus apli­n­­kos garsus.

Leng­vai valo­­­mas anti­ba­k­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užti­k­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tink­le­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­ba­k­te­rinė danga padeda apsi­­sau­goti nuo oru plin­ta­n­čių pavo­jingų teršalų.

Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“). Išlai­ky­­kite malo­­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­mi­n­tas iš koro­zi­jai atspa­­­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­­ru­­mas rūdims įrody­tas pasi­­te­l­­kiant 480 val. drus­­kos purš­kimo bandymą.

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

Taupo ener­giją, pini­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suva­r­to­ji­­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­­gus.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

Skambinti